Uncategorised

Dodatki mieszkaniowe - wszystko, co warto wiedzieć

Dodatki mieszkaniowe - wszystko, co warto wiedzieć

Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które:
mieszkają samotnie a ich dochód brutto nie przekracza 175% najniższej emerytury,
prowadzą gospodarstwo wieloosobowe, gdzie dochód brutto na jedną osobę w rodzinie  nie przekracza 125%
posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokal,
nie posiadają tytułu prawnego, oczekują na dostarczenie przysługującego lokalu  zamiennego lub socjalnego.

Normy powierzchniowe
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
            35,00m² dla 1 osoby     55,00m² dla 4 osób
            40,00m² dla 2 osób       65,00 m² dla 5 osób
            45,00m² dla 3 osób       70,00 m² dla 6 osób

A w razie zamieszkiwania kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnie użytkową o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej określone wyżej, podwyższa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku. 

Tryb postępowania w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego
Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Referat Spraw Lokalowych
tel. 216-09-92
ul.Polna 16


Wymagane dokumenty
Wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z:
- potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku łączną kwotą 
wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc.
 
- Wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zameldowane i przebywające w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę składania wniosku wraz:
- zaświadczeniem z zakładu pracy o dochodzie brutto (wynagrodzenie pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i składki ZUS / bez składki zdrowotnej /), 
- decyzją lub odcinkami ZUS o wysokości renty, emerytury i alimentów, 
- decyzją MOPS o przyznaniu zasiłku stałego,
- oświadczeniem / na piśmie / o wysokości dochodu osiąganego z tytułu prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej,
- umową wynajmu, dzierżawy lub innymi dokumentami świadczącymi o osiąganym dochodzie

Gdzie odebrać formularze:
Punkt Obsługi Mieszkańców , Stary Rynek 14
ul. Polna 16 , 
w godzinach: 
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30


Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomży w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania. Odwołanie należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańców / parter /.

Inne wskazówki, uwagi:
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r.o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych(Dz.U.poz.693 i 1220),świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.02.2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci(Dz.U.poz.195),oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.2015,poz.332,z późn.zm.),
Przy składaniu wniosku wszystkie osoby dorosłe zamieszkałe w lokalu nieuczące się i nieposiadające żadnego dochodu zobowiązane są do osobistego złożenia oświadczenia.
 
Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2013.966) i Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz.U.2016.23)